Polityka prywatności od 2 sierpnia 2019 roku

Kim jesteśmy

Właścicielem strony www.fonetyka.info jest Przedsiębiorstwo Fonetyka Szkoła Języków Obcych Justyna Wasiak, zarejestrowane w CEIDG pod numerem NIP: 9670971489 pod adresem: ul. Edukacyjna 7 05-825 Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Niniejsza Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa do zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie www.fonetyka.info

1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą);

Administrator oznacza Administratora Danych Osobowych, Przedsiębiorstwo: Fonetyka Szkoła Języków Obcych Justyna Wasiak, zarejestrowanej w CEIDG pod adresem: ul. Edukacyjna 7, 05-825 Kozery, gmina Grodzisk Mazowiecki

Komputer oznacza komputer stacjonarny lub laptop;

Pracownik oznacza osobę wykonującą na rzecz Administratora pracę bądź świadczącą na jego rzecz usługi niezależnie od podstawy prawnej łączącej go z Administratorem, w tym Lektora;

UODO oznacza Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000)

Szkoła oznacza szkołę językową, w ramach której Administrator prowadzi kursy językowe;

Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne okazanie i wyrażenie woli, w której osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE, CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

2.1 ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zakres danych: Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.

Podstawa prawna: Dobrowolna zgoda w formularzu, prezentacja oferty Szkoły – prawnie uzasadniony interes Szkoły, przygotowanie i wykonanie Umowy dotyczącej Kursu Językowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.2. UDZIAŁ W REKRUTACJI 

Zakres danych: Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym lub przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania lub przesłanym CV.

Podstawa prawna: Twoja zgoda na przetwarzanie danych.

2.3 STATYSTYKA I SPOSÓB KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY:

Zakres danych:  W tych celach przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak na przykład: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.

2.4 ROZPATRYWANIE SKARG, WNIOSKÓW I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu lub wiadomości email, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi, wniosku lub pytania. Przetwarzamy też dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi, wniosku lub pytaniu.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

2.5. MARKETING NASZYCH USŁUG

Zakres danych: Przetwarzamy dane osobowe i dane podane przez Ciebie podczas wypełnienia formularzy na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Naszym serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Profilowanie: Powyższe dane mogą być wykorzystywane do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Ważąc Nasz interes oraz Twoje interesy, prawa i wolność uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W celu zapewnienia możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych, możesz wyrazić sprzeciw pisząc do nas na adres mailowy: fonetyka@fonetyka.info

Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

2.6. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracownikom Admnistratora Danych Osobowych aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

Podmiotom przetwarzającym – Naszym dostawcom usług, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online,  do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

3. TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie na adres fonetyka@fonetyka.info

3.1 Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

3.2 Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO

3.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

            Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

            Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

            a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

            b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

            c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych; d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

            e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń. Podstawa prawna: art. 17 RODO

3.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO

3.5. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO

3.6. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO

3.7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

3.8. Czas reakcji na Twój wniosek lub żądanie

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.